سایت اسلام آبادغرب پرس، اخباراسلام آبادغرب ،دالاهو،استان کرمانشاه وکشوررابه اطلاع همشهریان وبینندگان عزیزخودمی رساندیاری شمادراین عرصه مایه دلگرمی ماست.منتظرارسال اخباروتحلیل های شما عزیزان هستیم

سایت اسلام آبادپرس - دکترقدرت احمدیان
وبلاگicon

سایت اسلام آبادپرس

 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۰

دکترقدرت احمدیان //چه دنیای عجیبی است دنیای سیاست!

نام ونام خانوادگی رشته ومدرك تحصيلي   مرتبه  علمي   محل خدمت فعلي

قدرت   احمديان علوم سياسي   -  دكتري          استاديار گروه فرهنگي اجتماعي - دانشگاه رازي

اسلام آبادپرس:شایددرهیچ کشوری دردنیابه اندازه ایران ما،شاهدرخدادهای عجیب وغریب،چرخش هاودگرگونی هادرحوزه عقایدافرادوموضعگیری های بعضامتناقض ومتضادفعالان عرصه سیاست نباشیم.

دراسلام آبادغرب که میتوان ازآن به عنوان پایتخت سیاسی استان کرمانشاه یادکرد،نمونه های ملموس فراوانی رادرایام سپری شده انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهدبودیم که درآن موضعگیری های بعضی افراد،همگان رامتحیرکرد.درحالیکه این افرادباشناسنامه سیاسی خاصی شناخته شده هستندامادرانتخابات اخیرموضعی متفاوت ومتناقض باپیشینه سیاسی وعقایدقبلی خودگرفتند.

دکترقدرت احمدیان راخیلی هامیشناسند.ایشان درانتخابات مجلس ششم ودرآن فضاکه فضایی سیاسی بود(نه قبیله ای)یکی ازکاندیداهابودکه درمیان گردوخاکی که کامبیزجعفری به پاکردنتوانست خودرانشان دهد.

درمورددکترقدرت احمدیان بایدبگوییم وی ازفعالترین اعضاءحزب منحله جبهه مشارکت(شاخه کرمانشاه)بودکه البته یکی ازاحزاب قوی وپرهوادارآن زمان به شمارمیرفت.

حزب مشارکت اکنون نامش به عنوان یک حزب اصلاح طلب ساختارشکن معروف است.حزب مشارکت همچنین یکی ازاحزابی بود که همیشه درتقابل بااصولگرایان قرادداشت واکنون بیشترسران آن درزندان به سرمیبرند.

بااین توضیح مختصردرمورداین حزب نمایی کلی ازآن ارائه شد.

درجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ودالاهویکی ازمواردمتعددموضعگیری های عجیب، حرکتی بودکه ازدکتراحمدیان سرزدایشان درجلسه ای که چندوقت پیش درروستای زادگاهش برای یکی ازکاندیداهای اصولگرا تدارک دیده شده بودنقش خوشامدگو وپیش سخنران رابرعهده گرفتند.

دوستان وهمفکرانش وقتی ازاین مسئله آگاه شدند انگشت تعجب بردهان گرفتندودرانتقادازآن سخن به میان راندند.

به راستی چه شدکه دکتراحمدیان، بامبانی فکری درقلمروفکری حزب مشارکت، پیش سخنران دکترفلاحت پیشه اصولگراشد؟

تفسیروتوجیه این اقدام چیست؟

دکتراحمدیان درمقابل این پرسش چه پاسخی به دوستان وهواداران خویش،خواهدداد؟

البته ماازاین لحاظ این عمل رانقدمیکنیم که چگونه است که دکتراحمدیان اصلاح طلب باکاندیدایی اصولگراهم رای میشود؟وجه اشتراک این دوچیست؟

چه عاملی این دورابه هم پیوندزد؟

آیااولی اصولگراشده یادومی اصلاح طلب شده است؟

یااینکه اندیشه هارنگ باخته اندودیگرصحبت ازاندیشه نیست؟

جناب آقای احمدیان شمایکی ازلیدرهای اصلاح طلبان دراسلام آبادغرب هستیدبااین عمل دیگرچگونه میخواهیدبر منبر روید  وشعائر اصلاح طلبانه رافریادبزنید؟

بهترنبودقبل ازآن بادوستان خودهمفکری میکردید؟

لطفابه احترام همفکران ودوستان خودبگوییدبراساس چه تحلیل ونگرشی این کارراکردید؟

اسلام آبادپرس آماده است تاجوابیه حضرتعالی رادرج نماید.
ارسال توسط اسلام آبادپرس

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت