سایت اسلام آبادغرب پرس، اخباراسلام آبادغرب ،دالاهو،استان کرمانشاه وکشوررابه اطلاع همشهریان وبینندگان عزیزخودمی رساندیاری شمادراین عرصه مایه دلگرمی ماست.منتظرارسال اخباروتحلیل های شما عزیزان هستیم

سایت اسلام آبادپرس - انتخابات مجلس نهم دراسلام آبادغرب
وبلاگicon

سایت اسلام آبادپرس

 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390

دکترقدرت احمدیان //چه دنیای عجیبی است دنیای سیاست!

نام ونام خانوادگی رشته ومدرك تحصيلي   مرتبه  علمي   محل خدمت فعلي

قدرت   احمديان علوم سياسي   -  دكتري          استاديار گروه فرهنگي اجتماعي - دانشگاه رازي

اسلام آبادپرس:شایددرهیچ کشوری دردنیابه اندازه ایران ما،شاهدرخدادهای عجیب وغریب،چرخش هاودگرگونی هادرحوزه عقایدافرادوموضعگیری های بعضامتناقض ومتضادفعالان عرصه سیاست نباشیم.

دراسلام آبادغرب که میتوان ازآن به عنوان پایتخت سیاسی استان کرمانشاه یادکرد،نمونه های ملموس فراوانی رادرایام سپری شده انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهدبودیم که درآن موضعگیری های بعضی افراد،همگان رامتحیرکرد.درحالیکه این افرادباشناسنامه سیاسی خاصی شناخته شده هستندامادرانتخابات اخیرموضعی متفاوت ومتناقض باپیشینه سیاسی وعقایدقبلی خودگرفتند.

دکترقدرت احمدیان راخیلی هامیشناسند.ایشان درانتخابات مجلس ششم ودرآن فضاکه فضایی سیاسی بود(نه قبیله ای)یکی ازکاندیداهابودکه درمیان گردوخاکی که کامبیزجعفری به پاکردنتوانست خودرانشان دهد.

درمورددکترقدرت احمدیان بایدبگوییم وی ازفعالترین اعضاءحزب منحله جبهه مشارکت(شاخه کرمانشاه)بودکه البته یکی ازاحزاب قوی وپرهوادارآن زمان به شمارمیرفت.

حزب مشارکت اکنون نامش به عنوان یک حزب اصلاح طلب ساختارشکن معروف است.حزب مشارکت همچنین یکی ازاحزابی بود که همیشه درتقابل بااصولگرایان قرادداشت واکنون بیشترسران آن درزندان به سرمیبرند.

بااین توضیح مختصردرمورداین حزب نمایی کلی ازآن ارائه شد.

درجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ودالاهویکی ازمواردمتعددموضعگیری های عجیب، حرکتی بودکه ازدکتراحمدیان سرزدایشان درجلسه ای که چندوقت پیش درروستای زادگاهش برای یکی ازکاندیداهای اصولگرا تدارک دیده شده بودنقش خوشامدگو وپیش سخنران رابرعهده گرفتند.

دوستان وهمفکرانش وقتی ازاین مسئله آگاه شدند انگشت تعجب بردهان گرفتندودرانتقادازآن سخن به میان راندند.

به راستی چه شدکه دکتراحمدیان، بامبانی فکری درقلمروفکری حزب مشارکت، پیش سخنران دکترفلاحت پیشه اصولگراشد؟

تفسیروتوجیه این اقدام چیست؟

دکتراحمدیان درمقابل این پرسش چه پاسخی به دوستان وهواداران خویش،خواهدداد؟

البته ماازاین لحاظ این عمل رانقدمیکنیم که چگونه است که دکتراحمدیان اصلاح طلب باکاندیدایی اصولگراهم رای میشود؟وجه اشتراک این دوچیست؟

چه عاملی این دورابه هم پیوندزد؟

آیااولی اصولگراشده یادومی اصلاح طلب شده است؟

یااینکه اندیشه هارنگ باخته اندودیگرصحبت ازاندیشه نیست؟

جناب آقای احمدیان شمایکی ازلیدرهای اصلاح طلبان دراسلام آبادغرب هستیدبااین عمل دیگرچگونه میخواهیدبر منبر روید  وشعائر اصلاح طلبانه رافریادبزنید؟

بهترنبودقبل ازآن بادوستان خودهمفکری میکردید؟

لطفابه احترام همفکران ودوستان خودبگوییدبراساس چه تحلیل ونگرشی این کارراکردید؟

اسلام آبادپرس آماده است تاجوابیه حضرتعالی رادرج نماید.
ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند 1390
اسلام آبادپرس:انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.دراین ایام فرازونشیب های فراوانی راپشت سرگذاشتیم تانهایتاروزموعودفرارسیدومردم به پای صندوقهای رای رفتندوآراء خورابه سودنامزدهای موردنظرخویش به صندوقهای رای تحویل دادند.نهایتاازاین میان فردپیروزیعنی علی جلیلیان به عنوان نماینده حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ودالاهو به مجلس نهم معرفی کردند.

امااین دوره جنگ قدرت عده ای را بدجور به تکاپو انداخته بود.

نفرین برتوای قدرت که این چنین افسونگری!

جمعی راچونان ازخود بی خود کرده بودی که چه ها نمی کردند؟

فرهنگ طومارنویسی

اماپدیده عجیبی که دراین دوره دردیارماباب شده بودظهورطومارنویسی بودکه به عنوان ابزاری توسط گروهی درمقاطع مختلف انتخابات مورداستفاده قرارگرفت مثلادر حذف یکی ازکاندیداهایی که دل مردم رابرده بود ودل آنهاراخالی کرده بودکه البته راهکار راهگشایی برای آنان بودهرچندقبح استفاده ازآن باعث شده استفاده کنندگان آن به این سادگی هاقابل تطهیرنباشند.متاسفانه طومارنویسان بعدازانتخابات هم طومارنویسی رارهانکردند.


پیامک برای محروم کردن مردم اسلام آبادغرب ودالاهوازنماینده

درروزهای گذشته عده ای باحرارت تمام این پیامک رادرمیان خودشان به همدیگرانتقال میدادند:

متن پیامک رابنویس:مخالف،بعدبرای شماره......ارسال کن.تاجلیلیان عزل بشه(واسه همه بفرستش)

عزیزان این ساده پنداری هاچیست؟یقین داشته باشیدجمهوری اسلامی ایران باتمام وجودازآراء مردم صیانت خواهدکردشماچگونه میخواهیدبایک پیامک نمایده عزل کنید؟


دونکته ازدوسخنرانی دکترفلاحت پیشه

دوشنبه 1390/12/8

سخنرانی چهارراه کارخانه قند/دکترفلاحت پیشه:نماینده ضعیف وساکت به مجلس نفرستید

چهارشنبه1390/12/10

سخنرانی پشت مسجدجامع/دکترفلاحت پیشه:روزشنبه داش حشمت تومجلسه!

اگردقت کنیدایشان درسخنرانی اول آقای جلیلیان رابخت مسلم پیروزی میدانسته است،امادرسخنرانی دوم بایک چرخش عجیب وبااطمینان خاطرخبرازحضورخوددرمجلس داده است!!!!!!

چندنکته ازبیانیه دکترفلاحت پیشه

1- به هر حال باید رسم ((نخبه کشی)) در دیار من تکرار می شد،تا آیندگان بهانه ای برای گریه داشته باشند

دراین عبارت ایشان ازخودباعنوان "نخبه "یادکرده اندومعتقدهستندکه آیندگان برایش گریه میکنند.

2-فقط این نکته را بدانید که ((فلاحت پیشه)) رفت اما از میان اینهمه افتخار،بودجه،مصوبه و تسهیلاتی که برای منطقه اش کسب کرد ، ((مقامی)) و ((ریالی)) را با خود نبرد تا باز هم به کارگری خانواده اش افتخار کند و برای آنانکه قصد خدمت صادقانه و شجاعانه دارند ((الگو)) شود.

دکترفلاحت پیشه درعبارت فوق خودرابه عنوان "الگو"معرفی میکند.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم اسفند 1390

اسلام آبادپرس:صندوق منطقه میلگه سیاسیا  جلیلیان 105 رأی فلاحت پیشه 138 رأی  

صندوق چالاو بکر جلیلیان 999 رأی فلاحت پیشه 10 رأی

صندوق تخت گاه جلیلیان 562 رأی فلاحت پیشه 50 رأی

صندوق گهواره جلیلیان 900 رأی فلاحت پیشه 40 رأی

صندوق دوشمیان جلیلیان 548رأی فلاحت پیشه 3 رأی

صندوق چنگور جلیلیان 900 رأی فلاحت پیشه 3رأی

صندوق منطقه ریجاب جلیلیان 886رأی فلاحت پیشه 759 رأی

صندوق مومه ای جلیلیان 1050 رأی فلاحت پیشه 10 رأی

صندوق چغا جنگه جلیلیان 153 رأی فلاحت پیشه 164 رأی

صندوق چغازرد و ارکوازی جلیلیان 130 رأی فلاحت پیشه 400 رأی

صندوق کمیته امداد جلیلیان500 رأی فلاحت پیشه 250 رأی 

صندوق بانک ملی شعبه ش چمران جلیلیان322 رأی فلاحت پیشه 396 رأی

صندوق بانک ملت شعبه ش چمران جلیلیان236رأی فلاحت پیشه 415 رأی

صندوق دبیرستان فاطمه الزهراء(س) پشت بیمارستان جلیلیان301 رأی فلاحت پیشه 807 رأی

صندوق فنی حرفه ای خواهران شهریار شهر   جلیلیان150رأی فلاحت پیشه 405رأی

صندوق آتش نشانی ترمینال  جلیلیان250 رأی فلاحت پیشه 329 رأی

صندوق شهرک ولی عصر (عج) جلیلیان345رأی فلاحت پیشه 230 رأی

صندوق اداره پست روبه روی فرمانداری  جلیلیان252 رأی فلاحت پیشه 395رأی

صندوق دبیرستان ام البنین  جلیلیان686رأی فلاحت پیشه 364رأی

صندوق بانک کشاورزی  جلیلیان454رأی فلاحت پیشه 304رأی

صندوق مدرسه 22 بهمن   جلیلیان410رأی فلاحت پیشه 239رأی

صندوق بانک مسکن ش چمران  جلیلیان365رأی فلاحت پیشه 340رأی

صندوق دبستان ش مطهری  جلیلیان300رأی فلاحت پیشه 97رأی

مجموع آراء بخش حمیل جلیلیان 5028 رأی فلاحت پیشه 1703 رأی نادری 2300 رأی

مجموع آراء بخش گهواره جلیلیان 10276 رأی فلاحت پیشه 1356 رأی

منبع:وب سایت رسمی حامی حاج علی جلیلیانارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند 1390

اسلام آبادپرس:همانطوركه قبلانتايج انتخابات قابل پيش بيني بودپس ازبرگزاري رای گیری واعلام نتايج آن علي جليليان باكسب آراء فراوان مردم حوزه انتخابيه اسلام آبادغرب ودالاهو بعنوان نماينده اين حوزه انتخابيه برگزيده شدبراساس نتايج اعلام شده ازسوي فرمانداري اسلام آبادغرب علي جليليان باكسب بيش از43هزاررأي حائزرتبه اول شدوازسوي مردم بعنوان نماينده حوزه انتخابيه اسلام آبادودالاهودرنهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي معرفي شد.

دراين ميان چه خوب است اخلاق انتخاباتي ازسوي بازنده هاي انتخاباتي رعايت شودوآنها ضمن تبريك به برگزيده مردم،به رأي مردم تمكين كنند.

امامتاسفانه بعضي ها سعي دارندبامسموم كردن وغبارآلودكردن فضاازطرق غيراخلاقي به اهداف شوم خودبرسندغافل از اينكه پايه هاي نطام مقدس ومردم سالارانه جمهوري اسلامي ايران آنچنان محكم واستواراست كه بااين بادهادچارلغزش نخواهدشد.

بعضي ها بصورت تشكيلاتي وسازماندهي شده باارسال پيامك قصددارندنتيجه انتخابات رامخدوش جلوه دهند.

اينان بايدتسليم نظرمردم شوند.

ملت شريف اسلام آبادغرب ودالاهو يقيين داشته باشيداين بداخلاقي ها هرگز به نتيجه نخواهدرسيدوهرگونه تلاش خارج ازچارچوب قانون ره به جايي نخواهدبرد.

چهارنفری که بیشترین رای رادراسلام آبادغرب ودالاهوکسب نمودند:

1  آقاي علي جليليان    43647 رأي

2   آقاي حشمت اله فلاحت پيشه 39198 رأي

3   آقاي نادرنادري  16553 رأي

4   آقاي اكبرجوهري  5377 رأي  

م   مجموع آراء 115000 رأيارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : پنجشنبه یازدهم اسفند 1390
اسلام آبادپرس:حشمت اله فلاحت پیشه هم به عنوان نامزدحزب مردم سالاری معرفی شده است هم به عنوان نامزدجمعیت آبادگران جوان.

آقای فلاحت پیشه آیابه نظرشمااین کاردرستی است که هم خودرااصولگرامعرفی میکنیدهم اصلاح طلب!براستی چگونه این تضادوتقابل عقیدتی راتوجیه میکنید؟حامیان شما درمقابل این انتقادازشما به جزسکوت چه پاسخی میتوانندبه منتقدان شمابگویند؟باورکنیدهنوزهیچکس نمی داندکه شاکله فکری شما چیست امیدوارم که خودشمابدانید.

چندخبر

*گفته میشود حشمت اله فلاحت به نادرنادری پیشنهادداده که به نفع نادری انصراف خودرااعلام کند.یادآورمیشویم نادرنادری یکی ازمنتقدین سرسخت حشمت اله فلاحت پیشه میباشد.

*عزالدین الماسی(یکی ازمعدودحامیان فلاحت پیشه) یکی ازخوانین منطقه ماهیدشت میباشداورابرای جلب آراء مردم اسلام آبادغرب برای فلاحت پیشه به اینجا آورده ند آقایان دیگرگذشت آن دورانی که خوانین برای مردم تصمیم بگیرنددیگرچیزی به اسم رعیت وجودندارد.ضمن اینکه عزالدین الماسی هیچ ربطی به طایفه خالدی کلهرندارد.لطفابه مردم دروغ نگویید.وي اين بارهم سخنران ازخارج ازحوزه انتخابیه برای مردم آورد و واقعه آوردن عضوشورای شهرگیلانغرب رابه عنوان حامی خودتکرارکرد درحالکیه اعضای شورای شهراسلام آبادغرب ودالاهومخالف ایشان هستند.

*خسروخان رضایی ازطایفه قوچه ای میباشد.یادآورمیشویم که چندشب پیش مردم قوچه ای دریک جلسه بزرگ وباحضورتمامی مردم این طایفه همسوباسایرسی ویک تیره خالدی کلهریک صدا حمایت خودراازعلی جلیلیان اعلام کردندونظرآقای رضایی صرفانظرایشان وخانم رضایی میباشدوبرابراطلاعی که ماکسب کردیم مردم شریف قوچه ای طی تماسهای تلفنی متعددگله مندی خودرابه آقای رضایی منتقل کرده اند.

*درحالیکه مردم سی ودوتیره خالدی زیرچتراتحادبرای تغییرموضع خودرادرقبال کاندیدااعلام کردندوازدکترحمیدرضاصیدمحمدی خواستندنظرآنهامبنی برحمایت ازعلی جلیلیان رارسمابه مردم اعلام کندواینگونه هم شدامامتاسفانه ستادفلاحت پیشه به دروغ حمایت مردم خالدی کلهررابه خودنسبت میدهدواین دروغ بسیارآشکارمردم رابیشترنسبت به آنان بدبین نموده است.

ماجرای فوق مخصوصابرای طایفه شریف علی رضاوندی هم اتفاق افتاددرحالیکه همگان میدانندعبدالرضارستمی منتخب مردم شریف علی رضاوندی ودرراستای همسویی باسایر مردم خالدی کلهر رسماوباقرارگرفتن درجایگاه اعلام حمایت خودومردم علی رضاوندی راازعلی جلیلیان اعلام کردآقایان دروغ گفتن وشایعه پراکنی شمارا یه هدفتان یعنی ماندن درقدرت نمیرساند.بس است دیگر.

*مرتضی جلیلیان کاندیدایی که قبلاانصراف داده بودباحضوردرستادنادرنادری ازایشان اعلام حمایت نبود.

*همانطورکه اسلام آبادپرس قبلادرموردلطیف صفری پیش بینی کرده بوده باتوجه به زیرکی که ازایشان سراغ داریم علی رغم شایعات،ایشان به هیچ عنوان حاضربه حمایت ازحشمت اله فلاحت پیشه نشدند.البته قبلااسلام آبادآنلاین خبرداده بودکه لطیف صفری به دلایل متعدد دست ردبرسینه فلاحت پیشه زده است.ارسال توسط اسلام آبادپرس

علی جلیلیان      

اسلام آبادپرس: علی جلیلیان یکی ازکاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دراسلام آبادغرب پس ازاینکه ازخوان اول یعنی هیات اجرایی شهرستان به سلامت عبورکرداماهیات نظارت استان رای به عدم صلاحیت ایشان داد.حالاعلی جلیلیان درراستای پیگیری این موضوع راهی پایتخت شده بلکه بتواندگره ازکارخودبگشایدوتاییدیه خودراازنهادهای ذیربط بگیرد.

ائتلاف کلهر           2 (1).jpg

اسلام آبادپرس: پیشترشش کاندیدابه نامهای آقایان فرامرزاکبری٬حمیدصیدمحمدی٬داریوش کیانی٬محمدصیدمحمدی٬عبدالرضارستمی واحدرضایی کلهربا همدیگرائتلاف کرده بودنداماامروزدیگر ۴ نفرازاین عزیزان به دلیل ردصلاحیت درجمع کاندیداهاحضورندارند.ازقبل هماهنگی به عمل آمده است که درصورت بروزچنین شرایطی کاندیداهای ردصلاحیت شده ازهم پیمانان خودحمایت کنند.حال قراراست ازمیان دوکاندیدای باقیمانده این ائتلاف یک نفرتوسط شورای حکمیت برگزیده ومعرفی شود.آنگونه که ازقرائن پیداست این کاندیداکسی نیست به جزدکترحمیدصیدمحمدی.

اکبرجوهری          

اسلام آبادپرس: اکبرجوهری کاندیدای بی حاشیه این دوره٬پس ازآنکه بدون هیچ حرف وحدیثی ازصافی های درنظرگرفته شده هیات اجرایی وهیات نظارت عبورکردحالاامرتبلیغاتش رابه صورتی جدی تردنبال میکند.امروزصبح پیامک تسلیت شهادت امام رضا(ع) راازطرف ایشان دریافت نمودیم.

 جبارشرفی          جبارشرفی

اسلام آبادپرس: جبارشرفی ازدیگرکاندیداهای حاضردرصحنه انتخابات است.ایشان سوابقی درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی وهمچنین حضوردرجبهه های جنگ تحمیلی حق علیه باطل دارندومدتی هم به عنوان فرمانداردرشهرستان سرپل ذهاب مشغول خدمت بوده اند.جبارشرفی نامزدموردحمایت طیف اصولگرایان سنتی درحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ودالاهومی باشد.

                           

یادآورمیشوی جلال شرفی دیپلمات ایرانی که درسالهای گذشته دراربیل عراق توسط نیروهای آمریکایی ربوده شده بودوپس ازمدتی آزادگشت برادرایشان هستند.

جهانبخش رستمی٬علی محمدآزادی12.jpg 

اسلام آبادپرس: امادراین میان سه کاندیدابه نامهای آقایان جهانبخش رستمی٬علی محمدآزادی وامیرفرخی برای مردم تقریباناشناخته هستندودرمحافل کمترازاین عزیزان نام برده میشودالبته جهانبخش رستمی درانتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی یعنی دودوره پیش هم کاندیدابود.

حشمت اله فلاحت پیشه

آیت الله ممدوحی نماینده مردم کرمانشاه درمجلس خبرگان وعضوجامعه مدرسین حوزه علمیه قم روزیکشنبه وبه مناسبت رحلت جانگدازپیامبرنورورحمت وشهادت امام حسن مجتبی(ع)درمسجدامیرالمومنین اسلام آبادغرب حضورپیداکرده وبه ایرادسخنرانی پرداختند.امانکته جالب این ماجرااین است که یاران نزدیک به فلاحت پیشه برای حضورهرجه بیشتردراین مراسم درتلاش بودند.ارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس:به اطلاع مخالبان عزیزاسلام آبادپرس میرساندبراساس اخباری که این پایگاه خبری صحت آنهاراتاییدنمیکنددرحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ودالاهوفقط پنج کاندیداتورتوانستندازفیلترهیات نظارت استان عبورکنند.

این پنج نفرعبارتنداز:

                                         

 اکبر جوهری        علی جلیلیان          امیر فرخی      جبارشرفي     عبدالرضارستمي  

اسلام آبادپرس:بدین ترتیب از۲۴کاندیدای ثبت نامی برای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه اسلام آبادغرب ودالاهووپس ازعبورازفیلترهای درنظرگرفته شده فقط ۵نفردرکوران رقابتهاباقی میمانند.بااین تفسیربایدبه انتظاربنشینیم  وببینیم که آیاکاندیداهای باقیمانده میتوانندتنورانتخابات راگرم نگهدارند.

اخبارتکمیلی وصحیح تررابه اطلاع همشهریان عزیز خوهیم رسانید

برای همه این عزیزان آرزوی سربلندی وموفقیت داریم.ارسال توسط اسلام آبادپرس
تغییرات کلی درلیست کاندیداهای تاییدشده

هیات  نظارت استان درحال بررسی صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دراستان کرمانشاه میباشدآنگونه که ازظواهرامرپیداست به زودی خبرهایی خواهیم شنیدکه همگان رامتحیرخواهندکرد.

تاییدصلاحیت

گفته میشودکه یکی ازکاندیداهاکه خوددرردصلاحیت رقبای اصلی نقش محوری داشته است اکنون خوددرآستانه ردصلاحیت ازسوی هیات نظارت استان میباشد.ضمن اینکه یکی ازشخصیتهای متنفذشهرراهی مرکزشده است تاآنگونه که خودش میگویدحقایقی ازوی رابه گوش مراجع ذیصلاح برساند.

اسلام آبادپرس

نادرنادری کجا؟کامبیزجعفری کجا؟

برخلاف بعضی شایعات کامبیزجعفری هیچگونه حمایتی ازدکترنادرنادری نکرده واصولااین دوازنظردیدگاههای سیاسی سنخیتی باهم ندارندچراکه کامبیزجعفری یک اصلاح طلب است ولی نادرنادری رانمیتوان یک اصلاح طلب به شمارآورد.

بازگشت حمیدصیدمحمدی

گفته میشودکه دکترحمیدصیدمحمدی باارایه مستندات خودهیات نظارت راقانع کرده است که ردصلاحیتش دلایل محکمه پسندنداشته است.بدین ترتیب ایشان به صحنه انتخابات بازگشتند.

فلاحت پیشه اصلاح طلب است

گفته میشودتعدادی ازاصلاح طلبان که درطول چندسال گذشته زیرچترحمایتی دکترفلاحت پیشه بوده اندوآنهارادرمناصب مختلف به کارگرفته است اکنون باتمام وجوددرامرتبلیغات برای ایشان فعال هستند.یادآورمیشویم برخلاف گمان برخی هاکه دکترفلاحت پیشه رااصولگرامیدانندایشان خودرایک  اصلاح طلب میدانندونگارنده دومرتبه این شبهه راباخودایشان مطرح کرده است وایشان درجواب باجدیت تمام براصلاح طلب بودن خودپافشاری وبرصدق ادعای خویش شیخ قدرت علیخانی رابه عنوان شاهدمطرح نموده اند.ارسال توسط اسلام آبادپرس

ایشان در سال 1337 در بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب متولد شد. پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در حمیل و اسلام آباد غرب در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی همگام با مردم در صف مبارزه با رژیم شاهنشاهی جزء نیروهای موثر در شکل گیری تجمعات و راهپیمایی های دوران انقلاب در اسلام آباد بودند.

منبع:وب سایت مبشرونادامه مطلب...
ارسال توسط اسلام آبادپرس
صدراله بابلی

اسلام آبادپرس:بخشی ازصحبتهای صدراله بابلی فرماندارمحترم اسلام آبادغرب درجلسه شورای اداری شهرستان درمورخه۲۳/09/1390 :

در ادامه ایشان ضمن اشاره به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از آمادگی ستاد انتخابات شهرستان و کلیه دستگاه و ادارات ذیربط برای برگزاری هرچه باشکوتر ، بی طرفانه و سالم انتخابات در حوزه انتخابیه این شهرستان خبر داده و خواستار همکاری مردم و مسئولان برای برگزاری انتخاباتی سالم بدور از سلایق و دیدگاه های شخصی شدند ، و افزودند کلیه افرادی که صلاحیت آنان توسط شورای محترم نگهبان تایید میشود برای ما عزیز و قابل احترامند و به مردم شریف اطمینان می دهیم انتخاباتی با شکوه و در سلامت کامل در شهرستان برگزار خواهد شد.

ایشان پیروی از بیانات و زندگی ائمه اطهار ، عمل به وصیت نامه شهدا را به مدیران متذکر شده و افزودند حکومت ما حکومتی علویست ، و مدیران باید دقت نمایند در این برهه حساس که انتخابات را نیز در پیش داریم ، صحنه انتخابات را به محیطی بی طرف تبدیل کرده و طوری عمل کنیم که دینمان را به دنیای دیگران نفروشیم.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم دی 1390

اسلام آبادپرس:این تصویردکترنادرنادری است مردی که درمدت کوتاهی محبوبیت ومقبولیت عجیبی دربین مردم وبالاخص اقشارفرهنگی وفرهیخته کسب کرده است اکنون اورابه جرم اصلاح طلبی ردصلاحیت کرده اندامری که خیلی هارادرغم عجیبی فروبرده است.اماخیلیها اعتقاددارندکه اونیروی بسیارتوانمندی است ونبایدمردم راازاین خدمتگذارصدیق ومحبوب ومحجوب محروم کردبرای دکترنادری آرزوی توفیق داریم انشاءالله که به صحنه انتخابات بازخواهندگشت.بازگشت ایشان به رقابتهای انتخاباتی معادلات بسیاری رابه هم خواهدزد.

دکترنادری که ازحمایت ایلات شریف منصوری،قوچمی و کله پا برخورداراست به احتمال قریب به یقین حمایت ایل خالدی کلهررانیزبه خودجلب خواهدکردضمن اینکه درمیان فرهنگیان،اساتیددانشگاه، دانشجویان وجوانان محبوبیت عجیبی دارد.

 


ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : سه شنبه بیستم دی 1390
اسلام آبادپرس: بنابرگزارشات واصله هیات اجرایی انتخابات نهمین  دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب پس ازبررسی صلاحیت نامزدهااقدام به تایید صلاحیت افرادمشروح زیرنمود:

 

                                      

 جبارشرفي   عبدالرضارستمي   علی حیاتی   احد رضایی  حشمت فلاحت پیشه  جهانبخش رستمی            

علیرضا نجفی  اکبر جوهری  علی جلیلیان     امیر فرخی    صفدر منو چهری

اسلام آبادپرس:ضمن اينكه به كانديداهاي تاييدشده تبريك ميگوييم وبرايشان ارزوي موفقيت داريمنكته جالب اينجاست كه ردصلاحيت کاندیداهایی همچون

 نادرنادری         2 (1).jpg     4 (2).jpg

    نادرنادری،       فرامرزاکبری،      حمیدصیدمحمدی و  داریوش کیانی كه مورداقبال مردم بودندنوعي دلسردي رابوجوداورده است وقطعابرمشاركت مردم اثرمنفي خواهدگذاشت


خبرارسالی یک کاربر                                                                     توسط:امید

دوستان عزیز اقای علی محمدازادی هم تاییدشده میتونین از یک منبع مطمئن هم سوال کنید.به نظر من اقای ازادی باتوجه به موقعیتش وسابقه 30 سال خدمتش ازهمه بیشترشانس داره


اسلام آبادپرس:پس ازدرج این خبربوسیله اسلام آبادپرس وبلاگ های طرفداردکترفلاحت پیشه بدون قیدمنبع خبرویادرج منبع خبرغیرواقعی اقدام به انتشاراین مطلب کردند.البته این نکته ازچشمان تیزبین مخاطبان فهیم اینترنتی قطعابه دورنخواهدماند.انتظارمی روداین عزیزان اخلاق رسانه ای رارعایت کنندحداقل به خاطرانتسابشان به دکترفلاحت پیشه.انشاءالله که اخوی گرامی ایشان دراین موردتذکرلازم رابه همکاران خودبدهند.

 


برچسب‌ها: نامزدهای تاییدصلاحیت شده اسلام آبادغرب

ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : دوشنبه نوزدهم دی 1390
اسلام آبادپرس:

گزارش تصویری

                              فرامرزاکبری ونادرنادری

                                 مرتضی جلیلیان

                           نادرنادری وعلی جلیلیان

 ارسال توسط اسلام آبادپرس

اسلام آبادپرس:بنابراخبارواصله پس ازبررسی صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ودالاهوتعدادی ازکاندیداهای این حوزه نتوانستندازاین صافی عبورکنند.

اسلام آبادپرس برحسب رسالتی که بردوش خودداردوجهت جلوگیری ازآسیب هایی که ممکن است ازقبل بازگویی این خبربه کاندیداتورهای محترم برسدویابهره برداری اپورتونیست های همیشه حاضردرچنین میدانهایی ونیزتبليغات سوء بعضی ازکاندیداهاازدرج این خبرخودداری میکندانشاءالله درفضایی مناسبتراقدام به اطلاع رسانی دراین زمینه خواهیم کردند.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : شنبه هفدهم دی 1390
به نام خدا

فرزند آفتاب                                                                          

 سال 1344 در ميانة راه بود وگرماي تابستان ، تاب و طاقت را از همه گرفته بود . آفتاب دامن زرين اش را از افق هاي سرخ فامبرگرفت تا درپشت كوههاي مغرب،خوشه هاي خوشرنگ وطلايي اش را تقديم ِخانه هاي خورشيدي خاكيان ِمشرقي ديگركند .

ظلمت ِزلف ِشب، زندگانِ زميني را بر سرِ جاي خود ميخكوب كرده بود . كم كَمَك سوي سوي ستارگان برسينة سپهر ِلاجوردينمايان مي شد و هلال و هالة نوراني ماه در ميان ِپريشان گوهران ِآسمان خودنمايي مي كرد.آنچنان ساكت وآرام كه گويي در آغوشِ شب غنوده بود. روستاي داربادام درسكوت وآرامشي دلپذير به خواب رفته بود. چيزي به پايان تاريكي شبانگاهي نمانده بود كه سپيدة سحر سينة سياه ِشب را شكافت وآفتاب ِعالم تاب سيماي سادة روستا را مسحورِ اشعة تابناك ِخود كـرده بود . نسيم ِخنكاي بامدادي تن ِخستة رهگذران را نوازش مي داد .

ناگهان خبري سكوتِ زيباي آبادي را شكست. همزمان با طليعة صبح وطلوع ِآفتاب، نوزادي پا درگهوارة گيتي گذاشت و محيطمحقر و سادة خانواده را گرما و صفاي ديگري بخشيد . نوزادي كه نوبرانة باغ ِبهاران ِزندگي پدر و مادر بود . ديدگان ِآرزومندِآن دو، به فروغ سيماي كودكي روشن شد كه سالها انتظارِ آمدنش را كشيده بودند. روزها و ماهها از پس ِيكديگرآمدند و رفتند.

اين نوگُل ِنورسيدة باغ و بوستان ِآرزوها، به چهرة زندگي لبخند زد و برق ِشوق و شادي را در چشمان ِهمگان مي كاشت. او دردامان ِمحبت آميز مادر وآغوش ِپرمهر ِپدر پرورش يافت و محيطِ صميمي خانواده و دامنِ پاك ِطبيعت،بهترين بستر و مؤثرترين عامل در تـربيت ِجسماني و پرورش ِروحاني وي بودند . تازه دوران ِپرجنب و جوش ِكودكي را باطراوت و شادابي از سرگرفته بود كه دهـة چهل در حال سپري شدن بود . همان دهـه اي كه آيينة عبرت ِروزگار شد و طرفداران ِگهواره نشين ِامام (ره)  را دردر مَهْد ِخويش مي پروراند . طفل ِتيزهوش وگريزپا راهي مدرسه شد و در محضر ِآموزگاران ِآزموده، دريچة دنياي دانايي را بهروي خويش گشوده ديد، تا خوشه چين ِخرمنِ خردورزي و خودباوري و انديشة آزاد ِآنان باشد. اين دوران نيز چون برق و باداز سرگذشت . دهة پنجاه نيز از نيمه گذشته بود و جامعة جامانده ازكاروان پيشرفت ِايران، آبستن ِانقلابي بـزرگ بود .آن كاكُلسفيدهاي دهة پيشين، اكنون نوجواناني رشيد و پر جوش و خـروش بودند و نداي " هل من ناصر ِ" رهبر ِخود را پس از دو دههصبر و انتظار، لبيكي جانانه گفتند . آواي خوش انقلاب از هركوي و برزن به گوش مي رسيد و شعله هاي ستم سوز ِآن از هر سوزبانه مي كشيد. دلدادگان ِدعوت ِپيشواي نهضت،همچون امواج ِناآرام و خروشان، درياي بيكرانة ملت را به تلاطم آورده بودند.ادامه مطلب...
ارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس:حشمت الله فلاحت پیشه امروزودرآستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به شهرستان کرندغرب رفت تااقبال خودراجهت جلب آراءمردم این دیارافزون بخشدهرچندکه گفته میشودکه بزرگان این دیارکه نقشی تعیین کننده درجهت دهی آراءمنطقه دارندچندان نظرمساعدی نسبت به وی ندارند.البته معلوم نیست که اینبارایشان چگونه میخواهدنظرمساعدافضلی هاوسایربزرگان مذهبی وقومی منطقه راجذب کند.

اسلام آبادپرس:تصویردوفردتاثیرگذاردرانتخابات حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ودالاهو

 

         سیدنصرالدین حیدری      

         منزل سید نصرالدین حیدری در گهواره

    لطیف صفری

 ارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس: طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس در استان کرمانشاه، رئیس، دبیر و عضو هیئت بازرسی انتخابات در شهرستانهای دالاهو انتخاب شدند. حجت الاسلام محمد آفتابی، طی احکام جداگانه ای، "لطف الله شهبازی" معاون فرماندار ، "دکترحمیدرضابیگ رضایی"  رييس شبكه بهداشت و درمان و " عبدالرضا عزیزی" مدیر جهاد کشاورزی را به عنوان رئیس، دبیر و عضو هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان دالاهو انتخاب کرد.

ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم دی 1390
3333.jpg 

       فرامرزاکبری                                    احدرضایی                     حشمت الله فلاحت پیشه

111.jpg4 (2).jpg

            جوادمرادی                              صفدرمنوچهری                   داریوش کیانی

2 (2).jpg2 (1).jpg

      محمدصیدمحمدی                         حمیدصیدمحمدی

4 (1).jpg

    علی حیاتی                                 عبدالرضارستمی

        نادرنادری                                  اکبرجوهری

اسلام آبادپرس:منبع بیشترعکسهاوبلاگ سپیداراسلام آبادمیباشد.       ارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس:اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب به شرح زیرمیباشد:

1-علی جلیلیان ۲-مرتضی جلیلیان     3-جبارشرفی4-احدرضایی5-فرامرزاکبری۶-نادرنادری  7-حشمت الله فلاحت پیشه ۸-داریوش کیانی۹-محمدصیدمحمدی۱۰-حمیدصیدمحمدی11-قاسم قاسمی12-کیومرث محمدی زاوله13-علی حیاتی14-امیرفرخی15-علی محمدآزادی16-جهانبخش رستمی1۷-عبدالرضارستمی18-صفدرمنوچهری19-سیامندبویامنش20-اکبرجوهری21علیرضانجفی2۲-جوادمرادی23-بهرام محمدی24-حقمرادمرادیانارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : یکشنبه یازدهم دی 1390
اسلام آبادپرس:هومان بهرامی جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه :شش هیئت در مراکز حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب‌، سنقر و کلیایی‌، پاوه، قصر شیرین، کرمانشاه و کنگاور کار رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را انجام می‌دهند.


۲۰دی‌ماه روز ابلاغ مراتب رد صلاحیت‌ داوطلبان توسط 6 مرکز حوزه انتخابیه اسلام‌آباد‌، پاوه، قصرشیرین، سنقر و کلیایی، کنگاور و کرمانشاه است.

 جلال منکرسی 
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه :

 در 6 حوزه اصلی‌، 16 حوزه فرعی‌، 16 بخش و 14 فرمانداری در استان کرمانشاه در مجموع 162 نفر ثبت‌نام کردند.

 44 کارمند‌، 6 قاضی‌، 15پزشک‌، 29 استاد دانشگاه، 8 نماینده‌، 24 فرهنگی‌، 18 نفر بازنشسته و 17 نفر با شغل آزاد نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شدند

 به تفکیک حوزه انتخابیه در 6 حوزه،‌ اسلام‌آباد غرب 24 مرد‌، پاوه 13 مرد و یک زن، سنقر و کلیایی 19 مرد و یک زن‌، قصرشیرین 23 مرد و یک زن، کنگاور 17 مرد و کرمانشاه 54 مرد و 9 زن کار ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.


تعدادنامزدهای انتخاباتی درحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب از۳۵نفر درمجلس هشتم به۲۴نفردرمجلس نهم کاهش یافته است.


اخبارشما

آقای ترکمن رقابت انتخابات اسلام آباد را برای همشهریان گذاشت وضمن آرزوی توفیق برای یکایک آن عزیزان آرزو داشتند که همشهریان غیرتمند نماینده ای توانمند،باجسارتی وبلندگویی قوی را ازبین این عزیزان به مجلس بفرستند که بتواند از حقوق حقه مردم مرصاد شکن اسلام آباد عزیز ودالاهو راست قامت به خوبی دفاع نمایند وایشان هم با توکل به خداوند و پشتیوانی،حمایت وهمراهی همه شما عزیزان قدران برای حوزه کرمانشاه کاندید شدند.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : پنجشنبه هشتم دی 1390

اسلام آبادپرس:

*تاکنون19نفربه عنوان کاندیدادرحوزه انتخابیه اسلام آبادغرب ثبت نام نموده اند.

*حمیدصیدمحمدی شب گذشته به دیدارفرامرزاکبری رفت ودوطرف دقایقی رابه گفتگووتبادل نظرپرداختند.

*گفته میشودافضلی هادیگرازحشمت الله فلاحت پیشه حمایت نخواهندکرد.

*گفته میشودآقای سیدنصرالدین حیدری رهبرمذهبی جامعه اهل حق وبزرگان افضلی باهماهنگی وموضعی مشترک واردانتخابات خواهندشد.

*گفته میشودیکی ازکاندیداقصدداردباتطمیع افرادی وآوردن آنهابه عنوان کاندیداانتخابات را به نوعی مهندسی کندوبدین وسیله آراءرقبای خودراپراکنده کند.

۵۰۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه ( نازگل ) با لغو قرارداد بیکار شده اند.این خبرخوبی برای حشمت الله فلاحت پیشه نخواهدبودچراکه آقای مدلل سرمایه دارومالک این کارخانه  همیشه یاروهمراه آقای فلاحت پیشه بوده اندمخصوصادرامرانتخابات.

*هشت عضو اصلی هیأت اجرایی شهرستان اسلام آباد عبارتند از : گودرز طلوعی، حیدر احمدیان، محمدیان(شبکه بهداشت)، نریمانی(شورای حل اختلاف)، سعدالله مهری، شاهمراد زمانی، الله مراد خانه بیگی، حجت الاسلام کماسی(رییس سازمان تبلیغات)ارسال توسط اسلام آبادپرس
1-فرامرزاکبری


2-نادرنادری

3-حشمت الله فلاحت پیشه 

4-حمیدصیدمحمدی

5-علی جلیلیان

6-اکبرجوهری


7-داریوش کیانی

8-محمدحسین ترکمن

9-عبدالرضارستمی

10-محمدصیدمحمدی

11-جبارشرفی

البته حضورترکمن وشرفی گویاشایعه ای بیش نیست،بعضی ازکاندیداهانیزممکن است بااهدافی همچون امتیازگیری ودلالی ویاکسب شهرت ودلایل دیگرنام خودرابرسرزبانهابیاندازند.

دراین میان به نظرمی رسدرقابت بین اکبری،نادری،فلاحت پیشه وصیدمحمدی به صورت جدی تردنبال میشودودرافواه مردم بیشترازآنها اسم برده میشود.

اسلام آبادپرس:آرزومیکنیم شایسته ترین فردبه عنوان نماینده حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب وکرندانتخاب شود.

*عکس بقیه عزیزان رادراختیارنداشتیم
ارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس:نکته بسیارجالب توجه درمورددکترفلاحت پیشه این است که آمارمصاحبه ها،اظهارنظرها وانتقادات ایشان مخصوصاازدولت که عمرش روبه پایان است درایام اخیرباشیب بسیارتندی روبه افزایش است.

نکته جالب دیگراین است که ایشان باتمامی خبرگزاری هاوسایتهای خبری بامواضع متفاوت گفتگومیکنندواین یعنی اینکه ایشان ذایقه همه آنهارامیشناسند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه که در جمع طرفداران حزب مؤتلفه اسلامی سخن می‌گفت با اشاره به تئوری و طرح نظم نوین جهانی آمریکا اظهار داشت: بر اساس تئوری نظم نوین جهانی، منافع آمریکا و ارزش‌های دموکراسی آمریکا محور است که برای حضور و مداخله آمریکا در کشورهای دیگر طراحی شده است.

اسلام آبادپرس:دکترشماکه میگفتی اصلاح طلبم پس درجمع هوادران حزب مؤتلفه چکارمیکنی؟!

خبرگزاری خانه ملت+اعتدال: حشمت الله فلاحت پیشه عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس هشتم کلیت مجلس خوب عمل کرده است، اما عده‌ای از ابتدا در مجلس خود را نماینده نمی‌دانستند و از نمایندگی مجلس، درک وکیل الدوله‌ای داشتند.

وی در خاتمه گفت: با اقدامات وکیل الدوله‌ها،شان مجلس زیر سوال رفت و قدر‌شناسی خوبی از مجلس هشتم نشد.

ایسنا:عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی از نابسامانی‌های بودجه‌ی سال جاری گفت: نتیجه‌ی نابسامانی در اجرای بودجه‌ی سال جاری این بود که ابلاغ بودجه‌های عمرانی زمانی انجام شد که فصل اجرای پروژه‌ها گذشته بود، ابلاغ بودجه‌های عمرانی به جای این‌که در فصل تابستان انجام شود در فصل پاییز انجام شد. علاوه بر آن با کاهش ۲۷ درصدی تخصیص بودجه‌های عمرانی نیز مواجه بودیم. این کاهش تخصیص به این مفهوم است که ۷۳ درصد جمعیت بیکار کارگران هم‌چنان بیکار می‌مانند و زمان اتمام پروژه‌ها نیز چهار سال طولانی‌تر می‌شود.

اسلام آبادپرس: دکترچراالان اینهارومیگید؟

فارس نیوز:فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب به وزیر نفت در مورد تسریع در گازرسانی به شهرها و روستاهای گهواره، شیروان، حسن‌آباد، راوند تذکر داد.

اسلام آبادپرس:دکتراگه ازاول تذکرمیدادی الان دیگه گاز میدادی!

فلاحت‌پیشه از رئیس جمهور خواست که دستور برای مقابله با گردوغبار در استان‌های مرزی کشور با استفاده از یک میلیارد دلار مصوب بودجه کل کشور را صادر کند.

اسلام آبادپرس:دکترفلاحت پیشه گردوخاک مال فصل تابستان بودالان که فصل انتخاباته!

فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آبادغرب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تسریع در پرداخت معوقات یارانه‌های نشریات استان کرمانشاه تذکر داد.

اسلام آبادپرس:دکترخیلی باهوشه میدونه که کی د نبال پرداخت معوقه کی باشه!

درخواست فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب و دالاهو به رئيس جمهور: صدور دستور تسري مصوبه هيأت وزيران در خصوص اعطاي تسهيلات و امتيازات ايثارگري به کارمندان بومي استان جنگ زده کرمانشاه، همچنين به وزير راه و شهرسازي اجراي مصوبه هيأت وزيران در خصوص آسفالت کردن جاده روستايي دهستان منصوري.

اسلام آبادپرس:خوب دکتربدک نیست فرداکارمندان رودرجلسه انتخاباتی جمع میکنی بهشون میگی من ازاول دنبال حقوق شما بودم مدارکش هم موجودهست نشون بدم!؟!

مردم شریف دهستان منصوری هم آراء زیادی دارن ولی بازهم میگم دکترچراالان!؟!!

دکترپی درپی درایام اخیرکه نزدیک به انتخابات هستیم داری ازهمه اقشارحمایت میکنی ومدام به مسولین دولتی(که البته اونهاهم عمرریاستشون روبه پایانه)تذکرمیدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس:مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه در خصوص انتخابات بیان داشتند همه شرایط برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم در استان مهیا ست ، هومان بهرامي گفت با هماهنگی ها به عمل آمده 7 دوره زمانی به شرح ذیل برای برگزاری انتخابات تدوین و توجه مدیران به این مهم ضروریست. - مرحله اول که 7 روز است از سوم دیماه تا نهم دیماه برای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته شده است. - مرحله دوم از 10 دیماه تا 19 دیماه است، که در این دوره به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیدگی می شود. - مرحله سوم 43 روز است که از 20 دیماه شروع و تا پایان 12 اسفند ادامه دارد و کاندیداهای رد صلاحیت شده در این بازه زمانی می توانند از طریق سلسله مراتب شورای نگهبان به رای صادره اعتراض نمایند. - مرحله چهارم سوم اسفند ماه، به مدت یک روز است که در این روز اسامی کاندیدا های تایید صلاحیت شده انتشار و روزنامه می شود. - مرحله پنجم 7 روز است که از 12 شب روز سوم اسفند ماه آغاز و تا 8 صبح روز 11 اسفند ماه ، برای تبلغات کاندیداها در نظر گرفته شده است. - مرحله ششم یک روز است و از ساعت 8 صبح روز 11 اسفند ماه لغایت 8 صبح روز 12 اسفند ماه ادامه دارد و تبلیغات کاندیداها ممنوع می گردد. - مرحله هفتم یک روز به تاریخ 13 اسفند، که در بازه ساعتی اعلامی از سوی وزارت کشور نسبت به اخذ آرای مردم اقدام می شود. در ادامه ایشان خواستار تهیه و توزیع قانون انتخابات در بین مدیران جهت آشنایی با این قانون و رعایت مفاد آن شدند.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : یکشنبه بیستم آذر 1390
"لیدراصلی اصولگرائیان کرمانشاه درراه مجلس"
بنابر اخباررسیده ازمنابع موثق" محمدحسین ترکمن "مدیرکل ارشاد اسلامی استان همدان که دارای کارنامه موفق ودرخشان درحوزه ی مدیریت رسانه ای و اجرایی درغرب کشور داراست به زودی به لیست کاندیداهای حوزه ی انتخابیه اسلام آباد غرب افزوده خواهد شد .گفتنی است وی به دلیل ارتباط وتعاملات گسترده باقوای سه گانه وهمچنین حسن شهرت درمیان سران ایلات ، متنفذین ومردم می تواند منشاءخدمات ارزنده ای برای مردم غرب کشوربه ویژه استانمان باشد.

ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : پنجشنبه هفدهم آذر 1390
اسلام آبادپرس:

عماد‌الدین باقی، لطیف صفری، عبدالله نوری، اكبر گنجی، محسن كدیور، مرحوم احمد بورقانی در یک برنامه دوران دوم خرداد
لطیف صفری (زادهٔ 1324 در اسلام آبادغرب) سیاست‌مدار و روزنامه‌نگار اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار است. او نماینده اسلام آبادغرب در مجلس اول (با ۵۵٪ آراء) و مجلس دوم (با ۷۲٪ آراء) و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده نشاط بود. پس از توقیف نشاط مدتی را نیز در زندان بسر برد.
اسلام آبادپرس: روزگاری لطیف صفری اسمی بودکه برسرزبان خیلی هاجاری بودهوادارانش اورابه دلیل ویژگی های فردیش همچون شجاعت وصریح اللهجه بودنش،تفکرات سیاسی اصلاح طلبانه اش وکاریزماتیک بودنش درعالی ترین سطح حمایت می کردند.
این عکس وتوضیح مختصرفوق به اجمال گویای سیمای وی درفاصله نه چندان دوردرحوزه سیاست ایران است.شایدخیلی اورابه به همین خاطرمی ستودندوبراین اعتقادبودندکه اوبرسراعتقاداتش هزینه های سنگینی پرداخت کرده است.
هواداران دوآتشه سابق اواکنون همان نگاه سابق رابه اوندارندودلیل عمده اش راحمایتش دردورقبل نمایندگی مجلس شورای اسلامی ازکاندیدای اصولگرایان اسلام آبادغرب(حشمت الله فلاحت پیشه) که هیچ گونه سنخیت فکری وحتی به اعتقادبرخی هاایلی بالطیف صفری ندارد،عنوان میکنند.
بایددیدکه لطیف صفری درانتخابات پیش روچگونه عمل خواهدکرد.او میتواندازاین انتخابات به عنوان فرصتی برای بازسازی وجلب اعتمادهمفکرانش استفاده کند...

برچسب‌ها: لطیف صفری وانتخابات اسلام آبادغرب

ارسال توسط اسلام آبادپرس

اسلام
آبادپرس
: دیشب فرامرز اکبری جلسه انتخاباتی داشته است دراین جلسه وی بااشاره به قابلیت های خودبرحضورقطعی خوددرانتخابات آتی تاکیدکرده ودرموردبرنامه هایش مطالبی رابیان نموده است.نکته جالب سخنان فرامرزاکبری این بوده است که وی فلاحت پیشه نماینده کنونی اسلام آبادغرب رابه مناظره دعوت کرده است گفته میشود که این پیشنهادازطرف اکبری برای فلاحت پیشه وصول شده وبایدعکس العمل فلاحت پیشه به این پیشنهادمناظره رادیدکه چگونه خواهدبودکه البته تااین لحظه سکوت بوده است.
اصلاحیه

اسلام آبادپرس:به اطلاع مخاطبان عزیزاسلام آبادپرس میرساندکه پس ازاستعلامی که خبرنگاران اسلام آبادپرس ازآقای فرامرز اکبری نموده اندخبرفوق بدین شکل اصلاح میگرددکه پیشنهادمناظره ازطرف آقای فلاحت پیشه به ایشان ارایه گردیده وایشان ضمن قبول فوری این پیشنهادبه آقای فلاحت پیشه پیشنهادداده اندکه این مناظره باحضور تعدادکثیری ازهواداران منتخب طرفین مناظره انجام گرددکه البته هنوزجوابیه ای ازآقای فلاحت پیشه دریافت ننموده اند.


ارسال توسط اسلام آبادپرس

اسلام آبادپرس:پس ازآنکه فرامرزاکبری برای حضوردرانتخابات اعلام آمادگی کردفعالیت اصلاح طلبان جنب وجوش دیگری پیداکردچراکه اکبری رافردی باشناسنامه دراین تفکرمیدانند.امشب قراراست اصلاح طلبان پیرامون انتخابات نمایندگی مجلس نهم نشست هم اندیشی داشته باشندالبته با محوریت فرامرزاکبری.بایددیدخروجی این نشست چه خواهدبود.

همچنین دراین ارتباط رایزنی بادکترلطیف صفری درجریان است.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : یکشنبه هفدهم مهر 1390

انتخابات دراسلام آباد

اسلام آبادپرس: انتخابات به عنوان نماددمکراسی فرایندی است که ضمن آن مردم اراده خودرابرای مشارکت دراداره جامعه بیان می کنندودرشکل گیری نهاد های سیاسی وتعیین متصدیان امورسیاسی مداخله می کنند.درحالیکه کمترازچندماه دیگرشاهدبرگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم،رخدادی که تمام نگاه هاحتی نگاه های بین المللی رامعطوف به خودساخته وهریک تلاش می کنندبه نوعی به دلخواه خودبرروی آن تاثیربگذارند،کاندیداهای محترم شهرمان،هرکدام به شکلی درصددجذب آرای مردم وایجادمقبولیت ومحبوبیت بیشترهستند.دراین رهگذرآنچه بیش ازهمه اهمیت دارداین است که شخصی که این کرسی راباپشتیبانی آرای مردم بدست می آورد،به چه میزان خواهدتوانست مسائل ومشکلات ونیازهای عدیده حوزه انتخابیه خودرادرخانه ملت طرح ودرپی حل مشکل رأی دهندگان باشد؟ مردم عزیزماهمیشه درانتخابات مشارکتی فعال داشته ودراین عرصه همیشه موجب سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده اند،لذادرادای تکلیف خودنمره قبولی گرفته اند امادرقبال این ادای تکلیف خواهان مطالبه حقوق خودنیزهستند،چراکه حضرن علی (ع)میفرماید:همانگونه که حاکم برمردم حقی دارد،مردم نیزبرحاکم حقی دارند.که البته سرسخن مابانماینده آتی ومنتخب اسلام آبادغرب است که بایدبعدازانتخابش توسط مردم تمام نیروی خودرابرای احقاق حقوق مردم بکارگیرد.کمااینکه ملت شریف ماهم بایدبرای این انتخاب سرنوشت سازبااحساس مسئولیت وآگاهی کافی واردمیدان شوند.دراین راستابه دوحدیث ازپیامبرگرامی اسلام(ص) اشاره میکنیم که میتواندبه بحث انتحابات مرتبط باشد.تاببینیم نگرش پیامبرعظیم الشان اسلام (ص)به چنین اموری چگونه بوده است.پیامبر(ص)میفرمایدهرکس پیشوایی قومی راعهده دارشودودربین آن قوم داناترازاووجودداشته باشدکارآن قوم همیشه روبه پستی خواهدبود.(جامع احادیث الشیعه)

پیامبر(ص)همچنین میفرماید: هرکس ازبین مسلمانان عاملی رابرسرکاربیاورد(به اومسئولیت بدهد)وبدانددربین مسلمانان فردی وجوددارد که اوبرای این کارسزاوارتروبه کتاب خداوسنت پیغمبرآشناتراست ،آن کس بخداورسول خداوجمیع امت اسلامی خیانت کرده است(الغدیر).توجه به گفتارارزشمندپیامبر(ص)میتواندانتخاب کنندگان رامتوجه مسئولیت خطیروحساس خودکند.وبیان میکندکه مردم بایدبه سطحی ازبلوغ فکری برسندکه فقط وفقط برشایستگی کاندیداها تمرکزکنندوبه معیارهای غلطی همچون نسبت های قومی وقبیله ای توجه نکنندکه البته باتقویت احزاب ونهادهای سیاسی باجهت گیریهای شفاف میتوان دراین مسیرقدم برداشت تابه مبارزات انتخاباتی ابعادعمیق تری ببخشندومعنی وموضوعات موردمبارزه راازشکل فردی وگاهی سطحی خارج کردوبه آن رنگ وبوی اجتماعی وفرهنگی دادچراکه نتیجه این انتخابات متوجه خودمردم خواهدبودپس چه خوب است انتخاب کنندگان به فکرانتخابی اصلح وکارآمد باشند.امیدواریم بعدازتحقق انتخابات آنکه نامش بیش ازهمه ازصندوق های رأی بیرون میایدبدون توجه به گرایشات قومی وقبیله ای وفکری وسیاسی متعهدتر،متخصص تروشایسته ترازهمه باشدتاآینده چهارساله اسلام آبادواسلام آبادی باتلاش این عزیزدرراستای اجرای وظایف محوله غنی وپربارباشدودرسطح کلان وملی نیزدرچارچوب اختیارات ووظایف خودتوفیق فراوان داشته باشد.

مدیریت اسلام آبادپرسارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس: اخیراجلسه ای باشرکت تعدادی ازبزرگان ایل خالدی کلهردرمنزل مرادمرادی درروستای مومه ای تشکیل شده است که البته باحضورتعدادی معدودوبه صورت غیررسمی بوده است.قراراست که نشستهای رسمی وتعیین کننده دراین باب به زودی تشکیل شود.

- برخلاف شایعاتی که منتشرشده است حضورعبدالرضارستمی و داریوش کیانی درانتخابات جدی نیست.ارسال توسط اسلام آبادپرس
اسلام آبادپرس: قراراست درآینده نزدیک وبعدازمشخص شدن کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

درحوزه اسلام آبادغرب،اصلاح طلبان این شهرجلسه هم اندیشی ترتیب دهندتادرباب انتخابات موضع خودواحتمالاشخص موردحمایت خودرابعدازهمفکری وهماهنگی مشخص ومعرفی کنند.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم مهر 1390

اسلام آبادپرس: فرامرزاکبری که اکنون دراستانداری کرمانشاه مشغول خدمت می باشددرگذشته معاونت سیاسی  فرمانداری رابرعهده داشت وی کارشناس ارشدعلوم سیاسی میباشد.

ازتواناییهای اوقدرت سخنوری واگاهی نسبت به مسایل سیاسی واجتماعی  جامعه میباشدضمن اینکه ازنظراخلاقی انسانی سالم،موجه  وآرام میباشدخط مشی سیاسی اوهم برکسی پوشیده نیست وهمه میدانندکه اویک اصلاح طلب است.

درانتخابات دوره قبل مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی اصلاح طلبان برای معرفی اوبه عنوان کاندیدای موردحمایتشان را .... به هم زداماگویااین باراوباعزمی راسخ قصدشرکت درانتخابات رادارد.ارسال توسط اسلام آبادپرس

اسلام آبادپرس: درروزهای گذشته دکترحشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آبادغرب که خودرابرای انتخابات فراروآماده میکندباحضوردردهستان های حسن آباد،شیان وشهرستان دالاهو بابزرگان ومردم این مناطق جهت جلب نطرمساعدآنهانسبت به خودبرای انتخابات پیش روی مجلس نهم دیدارهایی داشته است.ارسال توسط اسلام آبادپرس
فعاليت تبليغاتي نادرنادري درحوزه انتخابيه اسلام آبادغرب
 

اسلام آبادپرس:نادرنادري كانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي درحوزه انتخابيه اسلام آبادغرب،باجديت فراوان شروع به تبليغات ومعرفي خودنموده است.

نادري كه داراي مدرك دكتري مديريت ازدانشگاه اف يو آلمان وعضوهيئت علمي دانشگاه رازي مي باشدازايل كله پاوازاهالي روستاي زعفران مي باشد.نادري درجبهه خودافرادي همچون دكترصفايي ودكترقدرت اله احمديان رادارد،گفته مي شوددكتراحمديان كه ازاعضاي فعال جبهه مشاركت بوده درزادگاه خودجلسه انتخاباتي براي نادري ترتيب داده است.

آنچه كه درپرونده سياسي دكترنادري جلب توجه ميكنداين است كه وي درزمان حاكميت اصلاحات درآموزش وپرورش نواحي كرمانشاه برمسندقدرت بوده،ولي بعداًدرزمان حاكميت اصول گرايان،هم ازاعضاي فعال ستاددكترمحموداحمدي نژادبوده است شايدهمين مسئله است كه كاررابراي مردم درشناخت خط مشي سياسي ايشان دشوارمي نمايد.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390
اكبرجوهري هم واردكارزارانتخابات شده است.اسلام آبادپرس:اكبرجوهري هم واردكارزارانتخابات شده است.وي كه دادستان شهرسنندج مي باشدظاهراًباگرایش مستقل قصدحضوردرانتخابات حوزه انتخابيه اسلام آبادغرب رادارد.جوهري فعالانه درصددكسب رضايت مردم وبالابردن اقبال خودبراي پيروزي درانتخابات پيش رو است.ارسال توسط اسلام آبادپرس
 
تاريخ : یکشنبه سیزدهم شهریور 1390
اسلام آبادپرس:رفته رفته به فصل انتخابات وتبليغات واعلام حضوركانديداهاي نمايندگي نزديك مي شويم دراسلام آبادغرب اما،هميشه انتخابات ازحال وهواي ديگري برخوردارمي باشدحضورفعالان سياسي ازطيف هاي مختلف وبافت سنتي وعشايري منطقه دومولفه تاثيرگذاردرايجاداين حال وهواست مردم هم به لحاظ حساسيتي كه نسبت به سرنوشت منطقه دارندكنجكاوانه درپرس وجوي اسامي افرادي كه اعلام حضوركرده اند،هستندتاكنون اين افراددرحوزه انتخابي اسلام آبادغرب آمادگي خودرابراي كانديداتوري درانتخابات پيش روي مجلس نهم اعلام كرده اند:

حشمت اله فلاحت پيشه
             
نادرنادري

عبدالرضارستمي

علي جليليان

جبارشرفي

ايرج جمشيدن‍ژاد


درروزهاي آينده اخبارتكميلي رادراين رابطه به اطلاع مخاطبان عزيز اسلام آباد پرس خواهيم رساند.


ارسال توسط اسلام آبادپرس

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت